A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Vlagtwedde

RSIN/Fiscaal nummer: 002547697

Website adres: www.hervgemvlagtwedde.nl

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres: Kerkstraat 1

Postcode: 9541 CD

Plaats: Vlagtwedde

Postadres: Schoolstraat 18

Postcode: 9541 CK

Plaats: Vlagtwedde

De Hervormde gemeente te Vlagtwedde is een geloofsgemeenschap die behoort tot de

Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in

ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot

eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel

1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en

bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,

de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en

andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke

kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat

wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap

behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te

Vlagtwedde.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de

ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden

gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen

en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De

kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de

begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel

de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden,

contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (CCBB, Ordinantie

11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en

belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar

ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene

heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël

geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het

Woord te horen en te verkondigen.

PKN ANBI-template versie 15-12-14 2 Vlagtwedde 06-2020

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de

Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige

God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze links:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf

Op de website www.hervgemvlagtwedde.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente. Deze is

in 2019 bijgewerkt.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling

rechtspositie predikanten’. Enkele vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Voor het

overige worden alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten vergoed.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Arbeidsvoorwaarden

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een

levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het

plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,

waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de

financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording

af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de

voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van

continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten

worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in

het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De staat van baten en lasten op de laatste pagina geeft via de kolom begroting inzicht in de

begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening

geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de

voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten

voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun

bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen

of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De

opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van

monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van

salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

PKN ANBI-template versie 15-12-14 3 Vlagtwedde 06-2020

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de

kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie,

belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie

(vrijwilligersvergoedingen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de

kerkelijke bezittingen.

Copyright © 2016-2021 Hervormde Gemeente Vlagtwedde. All Rights Reserved.