KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE VLAGTWEDDE

Juli/augustus 2024, nummer 686

Meditatie
“Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is” (1 Korintiërs 1:4)
Paulus opent zijn brieven vaak met een dankzegging: hij dankt God voor zijn medechristenen. Het is een mooi iets om dankbaar te zijn. Als je dankbaar leeft, is het leven plezieriger. Het tegenovergestelde van danken is mopperen. Er wordt heel wat gemopperd in de wereld. Ook in Nederland, terwijl we denk ik over het algemeen toch niet mogen klagen. Paulus begint niet met gemopper, maar hij begint met danken.
Danken voor je broers en zussen in het geloof, doen wij dat ook? Vast wel, denk ik. Je bent bijvoorbeeld dankbaar als iemand van de kerk je heeft bezocht. Of als de jaarlijkse rommelmarkt van de C.J.V. wordt georganiseerd, dan bedank je elkaar voor de inzet. Je bent dankbaar dat jongeren hun tijd beschikbaar maken voor die dag.
Toch zijn er soms ook redenen om ontevreden te zijn met elkaar. Als je bijvoorbeeld geen bezoek hebt ontvangen van de kerk, terwijl je het zo nodig had. Het is goed te begrijpen dat je dan teleurgesteld bent, want daar heb je dan reden toe. Daar mogen we elkaar ook op aanspreken, dat we er alles aan doen om naar elkaar om te zien. Hopelijk blijft er, ondanks ontevredenheid, altijd nog reden om God te danken. Daarvoor kijken we naar Paulus, naar zijn reden voor dankbaarheid.
De gemeente waar Paulus zijn brief aan schrijft, past op veel gebieden zeker niet bij Paulus’ wensen. In Korinthe waren er allerlei misstanden. Er was verdeeldheid tussen arm en rijk, er kwam ontucht voor in de gemeente, sommige christenen voelden zich beter dan anderen, enzovoorts.
Je zou dan denken dat Paulus zijn brief begint met een uiting van ontevredenheid, maar dat doet hij niet. In tegendeel, hij dankt voor de gemeente. Zijn insteek is positief: hij dankt God dat er een gemeente is in Korinthe. Vanuit de dankzegging aan God brengt hij later zijn kritiek naar de gemeenteleden. Hij doet dat niet om de gemeenteleden de grond in te boren. Vanuit het geloof in Christus waarschuwt Paulus de gemeenteleden dat hun gedrag verkeerd is. Hij roept hen op om anders te gaan leven. Dat doet hij nadat hij eerst voor hen gedankt heeft en dat maakt het verschil. De reden om te danken voor je medechristenen, die samen de kerk vormen, is niet omdat hun gedrag perfect is. Het is omdat Gods genade verschenen is. Je kiest elkaar niet uit, zoals je dat doet bij een vriendengroep of wanneer je een club opricht. Je bent samen, omdat de Here God al die verschillende mensen geroepen heeft om Zijn volk te zijn. Paulus heeft het Evangelie aan onvolmaakte mensen verteld. Ze zijn geroepen om heilig te leven. Helaas doen ze dat nog zo vaak niet. Toch dankt Paulus God voor hen. Omdat Paulus ziet op hun Heer: Jezus Christus. Jezus heeft voor déze mensen, met al  hun zonden en gebreken, aan het kruis geleden. Hij heeft déze mensen geroepen tot een nieuw leven. Paulus was zelf bekeerd en weet hoe nodig Gods genade is. Van die genade leven we allen. Daarom is er een kerk: om mensen tot geloof te roepen in Christus als hun Verlosser. Dat gebeurde in Korinthe en het gebeurt vandaag nog. Dat is de reden om God te danken voor elkaar: dankbaar dat de Here Jezus het Hoofd is van al deze gemeenteleden.
Een kerk bestaat uit allemaal verschillende mensen, maar er is Één die hen verbindt. Het ene gemeentelid vindt Psalmen zingen mooi, een ander zingt juist graag Opwekking. Dat is geen onoverkoombaar verschil. Wat we namelijk gemeenschappelijk hebben is dat we allemaal leven van Gods genade. Zonder Hem is er voor ons geen leven. We zijn allemaal afhankelijk van Hem. We danken Hem om Zijn werk. We danken Christus dat Hij Koning is van de kerk.

Ds.Hoogstede

KERKDIENSTEN
zondag 07 juli      9.30u   ds. G.J. v.d. Top, Wedde
zondag 14 juli      9.30u   ds. C.G.op ’t Hof, Siddeburen (laagdrempelige dienst)
zondag 21 juli      9.30u   ds. G.J. v.d. Top, Wedde
zondag 28 juli      9.30u   ds. J.M. Viergever, Oostwold
zondag  04 aug.  9.30u    ds. J.F. Hoogstede, Bediening H.Doop.
zondag 11 aug.   9.30u    Prop. J.W. Bassie, Groningen
zondag 18 aug.   9.30u    Prop. J.W. Bassie, Groningen
zondag 25 aug.   9.30u    Prop. P.J. Lok, St.Jansklooster
zondag 01 sept.  9.30u    ds. J. Riemersma, Ommen

ROOSTER BIJBELUURTJE IN ”DE BOLDERBORG
04 juli          Hervormde Gemeente  -  mevr. H. Begeman
11 juli          Hervormde Gemeente  - mevr. G. Veldhuis
18 juli          Hervormde Gemeente  -  mevr. K. Kuper
25 juli          Prot. Gemeente             -  mevr. Groenbroek
01 aug.       Hervormde Gemeente  -  dhr. J. Kirchner
08 aug.       Hervormde  Gemeente -  mevr. H. Begeman
15 aug.       Hervormde  Gemeente -  mevr. G. Veldhuis
22 aug.       Prot. Gemeente            -  mevr. A. Drost
29 aug.       Hervormde Gemeente  -  dhr. G. Feikens
05 sept.      Hervormde Gemeente  -  mevr. G. Veldhuis
Het Bijbeluurtje is op de donderdagmiddag, de aanvang is telkens om 16.00uur.

DOELCOLLECTE DIACONIE
Zondag 07 juli     -   I.Z.B. collecte
Zondag 14 juli     -   N.B.G collecte
Zondag 11 aug.  -   GZB zomerzendingscollecte

VERJAARDAGSFONDS  / COLLECTEGELD WISSELEN
Op D.V. 05 sept. 2024 kunnen de verjaardagfondszakjes ingeleverd worden.
Tijd: 19.30u tot 20.00uur
Plaats : ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13.
Tevens is er gelegenheid om collectegeld te wisselen
Van 19.30u tot 20.00uur

GEMEENTENIEUWS VLAGTWEDDE
Extra info bij de diensten
D.V. zondag 14 juli is er een laagdrempelige dienst. Dit jaar nemen er geen kinderen afscheid van de kindernevendienst. Op het moment van schrijven van het kerkblad is het thema nog niet bekend.
D.V. zondag 4 augustus wordt gedoopt. Voorganger in deze doopdienst is ds. Hoogstede. Er is een gedrukte liturgie.
 

Doopzitting
D.V. zondag 4 augustus is er een doopdienst in onze gemeente. Iedereen met een doopwens is welkom om de dienst te bespreken D.V. zaterdag 20 juli om 10.00 uur in ’t Kruispunt.

Examens
Allen die geslaagd zijn, van harte gefeliciteerd! Waarschijnlijk heb je een lange vakantie nu en geniet ervan.

Gemeenteavond
D.V. wordt er een extra gemeenteavond i.v.m. beroepingswerk gehouden op woensdag 17 juli om 19.30 u. Zie de agenda verderop in het kerkblad.

Startweekend
Data om alvast te noteren. Het startweekend vindt plaatst op zaterdag 14 en zondag 15 september. Meer informatie vindt u in de volgende “Wegwijzer”.

Kerkenraadsvergadering
D.V. is de volgende kerkenraadsvergadering op wo. 28 aug. om 19.30 u. in ’t Kruispunt.

De volgende “Wegwijzer”
De uiterste inleverdatum van de kopij voor de “Wegwijzer” is op maandag 26 aug, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
D.V. wordt op donderdag 5 sept. de “Wegwijzer” weer samengesteld en verspreid vanaf 19.00 u. in ’t Kruispunt.

Tot slot
Een hele fijne zomer gewenst.
Hartelijke groeten,
namens de kerkenraad
ouderling Ina Slagter

Vanuit de kerkenraad
Tijdens een vacante periode wordt duidelijk, hoeveel lijntjes er gebruikelijk bij de predikant bij elkaar komen.
Zieken en zorgen worden aan hem doorgegeven, hij is op de hoogte van de situatie van de gemeenteleden, waardoor hij de noodzaak en de verwoording van de voorbeden kan inschatten.
Omdat dit tijdens een vacante periode gemakkelijk mis kan gaan, vraagt de kerkenraad om uw inzet.
Allereerst wijzen we op de noodzaak om alle berichten rond zieken en opnamen in ziekenhuis of verpleeghuis door te geven aan ouderling Harma Waalkens. (zie voor haar adresgegevens “Onze gemeente”, "Kerkenraad".)
Zij is het pastorale aanspreekpunt in de gemeente.
Het gebeurt nu nog regelmatig dat we niet of op een later tijdstip horen dat er ziekte of zorgen zijn geweest, waar we graag ons medeleven en betrokkenheid hadden willen tonen.
Ook is het belang van één aanspreekpunt dat er niemand wordt vergeten, maar dat we ook geen dubbel werk gaan doen.
Op deze wijze blijft het overzichtelijk.
Misschien is het wel goed om ook in dit verband op te merken, dat in tegenstelling tot het verleden de consulent niet meer automatisch de plaats van de predikant inneemt.
Formeel is zijn taak het begeleiden en adviseren van de kerkenraad en het beroepingswerk.
Dit is een taak die grotendeels op de achtergrond plaatsvindt, omdat het veelal vergaderingen betreft.
Op de gemeentevergadering van 17 juli zult u hierover meer informatie krijgen.
Nu ik in de gelegenheid ben om ook pastorale hulpdiensten in de gemeente te vervullen, is dit een hele mooie bijkomstigheid.
Dit neemt echter het belang van één centraal aanspreekpunt niet weg, omdat de ouderlingen gezamenlijk met de predikant (nu tijdelijk de consulent) de pastorale zorg in de gemeente als taak hebben.
Ondanks de grote inzet van de kerkenraad kunnen we niet zonder de steun en leiding van de Heilige Geest.
Het gebed is dan ook één van de belangrijkste voorwaarden voor een gezond gemeente-zijn.
Vele malen wordt daarin de Bijbel toe opgeroepen, niet alleen in de persoonlijke voorbeden, maar ook in de voorbeden voor elkaar.
Zoals we ook lezen in Jacobus 5 : 16  “een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand”.
Het zou dan ook een goede zaak zijn, als we in de kerkdienst de voorbeden voor elkaar meer gericht invulling zouden kunnen geven.
Uiteraard zal hierbij gewaakt worden om te persoonlijk te worden en privéomstandigheden bekend te maken!
In het verleden stond er een bakje bij de ingang van de kerk, waar mensen hun verzoeken om voorbeden in konden doen.
Aangezien dat niet meer functioneel was, is daarmee gestopt.
We stellen ons zo voor dat aan u gevraagd zal worden om in bijzondere situaties van ziekte en nood daarvoor voorbede te mogen doen, omdat we ervan overtuigd zijn dat de Heere daaraan Zijn zegen zal verlenen.
Daarom mogen we niet wachten met onze voorbede, totdat de situatie zeer ernstig is.
U kunt dan ook aan het feit dat de voorbede gedaan wordt, niet de ernst van de ziekte afleiden.

Ds. W. van der Wind.

Kerkrentmeesters  Solidariteitskas 2024
Ruim een week geleden hebt u de brief van de kerkrentmeesters met betrekking tot de solidariteitskas ontvangen (zie de wegwijzer van juni 2024). In de brief wordt om een bijdrage gevraagd in de verplichte afdracht van onze gemeente, zijnde € 1.055,--, aan de Protestantse Kerk in Nederland.
De laatste jaren werden alle administratieve handelingen voor de solidariteitskas volledig door het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) verzorgd: o.a. het klaar maken van de brief, de adressering en het verzenden. Dit zijn kosten, die door onze gemeente moeten worden betaald. Door eigen inzet kunnen deze kosten enigszins worden beperkt.
Er is door de kerkrentmeesters contact opgenomen met enkele jonge gemeenteleden. Aan hen is gevraagd een beperkt aantal brieven  te bezorgen. Zij vonden het een goed idee. Inmiddels zijn de brieven bezorgd en is er ca. € 50,-- bespaard op de door onze gemeente te betalen kosten aan het KKA.
Eigenlijk hebben onze jonge gemeenteleden de aftrap gedaan voor deze actie. Laten wij, als oudere gemeente leden, solidair zijn met hen door onze bijdrage aan de Solidariteitskas over te maken. Zo zijn we samen kerk.
Namens de kerkrentmeesters, J.H. Volders, penningmeester.

CJV jongerengroep 18+
Wist u dat we met een groep jongeren van 18+ ongeveer 1 keer in de maand op een zondagavond bij elkaar komen? Op zo’n avond hebben we gesprekken over wat ons bezighoudt in ons geloof en het leven. We pakken de Bijbel erbij of halen gespreksstof van het internet (bv. BEAM kerkdienst, Denkstof, enz.) en leggen verbanden naar de huidige samenleving. Na deze gesprekken gaan we vaak een spel met elkaar spelen of kletsen we wat met elkaar. Even gezellig samen zijn vinden we belangrijk! Als seizoen afsluiting zijn we met z’n 10-en op zondagmiddag 26 mei naar Bourtange gegaan om de City Escape Bourtange te doen. Wat is dat, zult u misschien denken? Een heel leuk spel om op een actieve manier de Vesting te ontdekken! Elk groepje gaat terug in de tijd, naar het jaar 1795 en kruipt in de huid van schildwacht Hubert den IJzer. De Fransen willen Bourtange veroveren en dat betekent dus vluchten! Door zoveel mogelijk opdrachten uit te voeren verzamel je cijfers voor een code. Die code is de sleutel voor een sluiproute naar de vrijheid. Alle 3 de groepjes hebben de code kunnen kraken!  Na dit spel hebben we samen nog wat gegeten in Bourtange en daarmee hebben we ons uitje afgesloten. Het was een hele gezellige middag. Op naar een nieuw seizoen!
Namens de jongeren en leiding
Loeke van Hoorn